แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE)
2023-05-15|03
หน้าหลัก
งานกิจการนักเรียน งานวิชาการ  งานทะเบียน  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 แผนผังเว็บไซต์ ®  ออกจากระบบ 
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
หน้าที่
การติดต่อ
รอบรู้ ด่างเกษี
วท.บ. สถิติประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
08-4957-5959
robroo@hotmail.com, mr.robroo@hotmail.com
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
หน้าที่
การติดต่อ
พรศักดิ์ วงศ์ศิริ
กศ.บ. เคมี, วท.ม. การสอนเคมี
ออกแบบและทดลองใช้งานโปรแกรม
08-6450-4687
pornsak.wongsiri@gmail.com, pornsak_wongsiri@yahoo.com
ชื่อ-สกุล
การศึกษา
หน้าที่
การติดต่อ
พรชัย สิทธิศักดิ์
กศ.บ. ชีววิทยา
ดูแลโฮสต์และบริหารจัดการแบนด์วิดท์
08-4029-2282
krupornchai2516@gmail.com, pornch_sit@hotmail.com
E-PP5 ONLINE (แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์)
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (E-PP5 ONLINE) เว็บไซต์ https://www.epp5all.net/
ติดต่อสอบถาม Γ ศราวุธ บุญปลอด [มือถือ] 08-8555-4165,
Γ ปลวัชร ขำศิริ [มือถือ] 08-9422-3140
Copyright © รอบรู้ ด่างเกษี Ω 09-2723-9192 All Rights Reserved.
Thatnarai .2Watsratong .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | LAMSDemo  
แบบพัฒนาคุณภาพผู้เรียนออนไลน์ (e-pp5 Online)