12.10
- สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการทุกรายการถูกปรับเปลี่ยนใหม่ โดยจะจัดหมวดหมู่รายการออกเป็น 3 หมวดหมู่หลัก คือ หน้าหลัก (สัญรูป | บ้าน) บันทึก (สัญรูป | แผ่นดิสค์) และรายงาน (สัญรูป | เครื่องพิมพ์) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงรายการต่าง ๆ ระบบจึงทำรายการย่อยไว้ที่ลิงค์ แผนผังเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบได้ศึกษารายการต่าง ๆ ที่ต้องการ
- สำหรับกลุ่มการนิเทศติดตาม
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับนิเทศติดตาม เมื่อลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะสามารถเลือกไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้ เท่าที่มีการกำหนดสิทธิ์เอาไว้ รวมถึงสามารถเข้าไปยังหน้าต่างของครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาได้ คลิกที่ลิงค์กลุ่มนิเทศและ ไทย/อังกฤษ โดยไม่ต้องออกจากระบบ

...
9.50
- สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการแก้ไขหรือลบรายวิชา สำหรับครูผู้สอนที่สอนรายวิชาน้อยกว่า 10 รายวิชา จะสามารถคลิกเลือกรายวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือลบรายวิชา จากรายการรายวิชาที่แสดง ก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขหรือลบรายวิชานั้น ๆ แต่ถ้าท่านใดสอนมากกว่า 10 รายวิชา ก็สามารถใช้วิธีการเดิม ในรายวิชาที่ไม่แสดง

9.40
- สำหรับผู้ดูแลระบบสูงสุด
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 3 เกี่ยวกับงานทะเบียน รายการเพิ่ม/แก้ไขครูผู้สอน เลื่อน Scroll bar ลงไปข้างล่าง จะมีไฟล์ excel ชื่อ teacher.xls สามารถดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน (สำหรับ site ที่เปิดใหม่) แล้วอัพโหลดไปแทนที่เดิม เพื่อนำเข้าข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบ
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 3 เกี่ยวกับงานทะเบียน รายการเพิ่ม/แก้ไขนักเรียน เลื่อน Scroll bar ลงไปข้างล่าง จะมีไฟล์ excel ชื่อ student.xls สามารถดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขข้อมูลนักเรียน (สำหรับ site ที่เปิดใหม่) แล้วอัพโหลดไปแทนที่เดิม เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ยังสามารถ ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้สมบูรณ์ที่สุดในไฟล์ดังกล่าว แล้วดำเนินการเหมือนเดิมจะเป็นการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้สมบูรณ์ที่สุด
9.30
- งานวัดและประเมินผล
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 3 เกี่ยวกับงานทะเบียน รายการข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ให้กำหนดหัวข้อในการประเมินผลการเรียนบกพร่อง (ร-เงื่อนไข)
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการแก้ไขหรือลบรายวิชา ให้กำหนดหัวข้อในการประเมินผลการเรียนบกพร่อง (ร-เงื่อนไข) เพิ่มเติมได้
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการบันทึก ร ผ มผ และ มส ในการบันทึกผลการเรียนบกพร่อง (ร-เงื่อนไข) เมื่อจะบันทึกผลการเรียน ร ให้เลือกรายการเงื่อนไขการให้ผลการเรียน ร ด้วย
9.20
- งานกิจการนักเรียน
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 1.1 เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน รายการประวัติความประพฤติ และรายการย่อยกำหนดความประพฤติ ให้กำหนดความประพฤติการกระทำความผิด 001 ขาด 002 มาสาย 003 ไม่เข้าแถว
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 1.1 เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน รายการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาแล้วคลิกที่รายการการบันทึกการมาเรียน จะทราบสถิติการบันทึกการเข้าแถวหน้าเสาธงของ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หัวหน้ากิจการนักเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการตรวจสอบสถิติการมาเรียน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ หัวหน้ากิจการนักเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกการเข้าแถวหน้าเสาธงของนักเรียนประจำวัน
9.10
- งานวัดและประเมินผล
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ กลุ่ม 3 เกี่ยวกับงานทะเบียน รายการกำหนดการกรอกคะแนนแบบอัตโนมัติ [...] และ กำหนดการกรอกคะแนน A1, A2 แบบอัตโนมัติ [...] ให้เลือกรายการ 1 แบบอัตโนมัติ 0 ไม่เลือก
. ที่การลงชื่อเข้าสู่ระบบ สำหรับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา รายการบันทึกคะแนน ในการบันทึกคะแนนเก็บสะสม คะแนนสอบ และคะแนน A1, A2 จะสามารถดำเนินการกับปุ่ม [...] ได้หรือไม่ได้
...